ویدئویی عجیب از برف‌روبی احمقانه و عجیب در وسط اتوبان را ببینید. آخرین خبر