یکی از دو دوستی که در یکی از خیابان های استانبول قدم می زدند با مشت به دیگری کوبید و او را بیهوش کرد. مظنون که پس از این حادثه به اتهام "اقدام به قتل عمد" دستگیر شد.