2 شرور تهرانی با قمه به 13 خودرو در محله مسعودیه حمله کردند. این درحالی است که یکی از متهمان شب حادثه دستگیر شد.