پدربزرگ و نوه ۵ ساله اش که قصد عبور از جاده بورسا را داشتند، با یک خودرو برخورد کردند. در این تصادف که پدربزرگ با جراحات جزئی جان سالم به در برد، کودکی که زیر خودرو بود جان باخت. لحظه تصادف در دوربین امنیتی منعکس شد. ۲۶۵