ستوان یکم حسن محمدی که به همراه همسر و دو دخترش در تصادف زنجیره ای جاده بهبهان-رامهرمز بوده اند زنده زنده در آتش سوختند.