یک خودرو تویوتا لندکروز در عربستان در خال سقوط به رودخانه خروشان بود که توسط مردم نجات پیدا کرد.