طی روز‌های اخیر مشاهده یک شیر در خیابان‌های منطقه صباحیه کویت باعث وحشت در میان مردم منطقه شده بود، اما ویدئویی از یک دختر که یک شیر در حال فرار را در همان منطقه بغل کرده و با خود می‌برد بحث برنگیز شده است.