باشگاه خبرنگاران جوان گفتگویی تصویری با این مرد منتشر کرده است که می‌گوید: مدتی کمپ اعتیاد بودم و ترک کردم؛ روز حادثه شیشه مصرف کرده بودم.