پیک غذارسان با به خطر انداختن جان خود، جان فرزند مشتری را از حمله مرگبار سگ پیت بول نجات داد.