2 شرور معروف که یک پسرجوان تهرانی را بخاطر بدهی مالی شکنجه می دادند دستگیر شدند.