ویدیویی از بک سانحه فجیع رانندگانی که در آن زنی در نقطه کور کامیون قرار میگیرد و توسط کامین به زیر گرفته میشود را ببینید.