وقتی با سرعت بالا داخل شهر رانندگی میکنی اینجوری هم خودتو بدبخت میکنی و هم چند نفر دیگه رو