ماجرای کلیپ دردآورِ کتک زدن معلم بروجردی از زبان خودش