مأموران پلیس که به‌ دنبال یافتن مخفیگاه یک سارق وارد خانه‌ ای در جنوب تهران شده بودند نمی‌ دانستند که این خانه مخوف قتلگاه دختران فراری است.