فیلم منتشر شده در شبکه های اجتماعی از تخریب خط لوله آب به یزد را ببینید.