طبق قانون، تصادفات خسارتی زیر 16 میلیون تومان که طرفین قبول دارند کدام یک مقصر است ، می توانند به اداره بیمه مراجعه کنند تا خسارت فرد غیر مقصر پرداخت شود.