گوگل ارث با انتشار ویدئویی از یک موجود ناشناس با ظاهری عجیب، کاربران فضای مجازی را وحشت زده کرد و همچنین بسیاری را نیز به دنبال شفاف سازی هویت این موجود زنده کشاند..