یک زن قبل از مدفون شدن زیر برف، ورودی ساختمان را ترک کرد.