ساعتی قبل جنین زنده ای که کنار سطل زباله در منطقه 17 تهران خیابان بهبودی نبش کوچه نیکو ها،رها شده بود توسط مردم محل تحویل کلانتری 161 ابوذر و کادر درمانی مستقر در محل شد.