بخش "بدون تعارف" خبر 20:30 به اهواز رفته و با خانواده عاملان تروریستی اهواز مصاحبه کرده است. این ویدیو را ببینید.