استاد عزیزی که با وجود کسالت شدید چند ساعت بعداز تدریسشون بر اثر ایست قلبی ناشی از کرونا از دنیا رفتن، اما تا لحظه‌ی آخر نگران بودن که حق دانشجویی ضایع نشه. روحش شاد و یادش گرامی