راننده اتوبوسی در چین ، در اقدامی به موقع مانع از خودکشی یک زن و فرزندنش شد.

زن چینی در حالی که فرزندنش را نیز به همراه داشت تلاش کرد از پلی در استان گاندونگ به قصد خودکشی به پایین بپرد که راننده اتوبوس چینی مانع از آن شد.