ریزش دیواره خاکی در روستای "بنو اسحاق بازار" موجب فوت چهار کودک شد.

سن کودکان فوت شده کمتر از ۱۰ سال بوده است.