مرد تهرانی با ۷ شناسنامه ۷ زن داشت.

جالب هم اینکه هیچ کدوم از زن‌هاش متوجه زن‌های دیگه‌ش نشدن!

چقدر حرفه ای عمل کرده که هیچ بویی نبردند