اخبار فوری: موبایل خبرنگار مصری حین گزارش زنده دزدیده شد. آرامش دزد جالب است.