لحظه‌ی ترس و فرار مردمی که در حال تماشای جزر و مد بودند همین قدر شدید و وحشتناک و قدرتمند