اقدام زیبای اهالی روستای دالینِ سپیدان استان فارس ، بعد از تصادف خودروی حامل بار سیب