عفونت زیاد بدن علی لندی به علت سوختگی مانع از درمان موثر شد