دو برادر هندی هنگام عبور از پیاده رو دچار برق گرفتگی شده و جان خود را از دست دادند.