ناتوانی راننده در کنترل خودروی تریلی منجر به انحراف خودرو و تصادف شدید شد.