بازیگوشیِ طالب ناشی با تفنگ آمریکایی، جان او را این‌گونه گرفت