ویدیویی از یک سارق در برزیل و نحوه خروج عجیب او از محل سرقت