دوچرخه سواره چند متر مونده به خط پایان جوگیر میشه یهو میخوره زمین و مسابقه رو میبازه .