دستگیری اوباشی که در پایتخت برای قدرت‌نمایی دست به هر کاری می کردن