با رعایت شیوه نامه های بهداشتی از شیوع شتابان کرونا جلوگیری کنیم.