اگر فرزند کوچک دارید حتما تماشا کنید و مراقب باشید!

کودک سکه قورت داده و در حال خفه شدن است، تا اینکه دکتر در نهایت خونسردی

و مهارت کودک را نجات می دهد