سگ ماده‌ای که برای پیدا کردن غذا، توله‌های خود را رها کرده بود، پس از بازگشت با جنازه یکی از آن‌ها مواجه شد. یک سگ ماده ولگرد در استان ساموت پراکان تایلند به دنبال غذا رفته بود که حادثه‌ای برای توله‌اش رخ داد. این توله سگ هنگام جست و جو برای پیدا کردن مادرش با یک خودروی عبوری تصادف کرد و جان باخت. سگ مادر پس از پیدا کردن جنازه توله‌اش، آن را زیر خاک دفن کرد.