ویدویی از ذوب شدن خودروها در کویت در دمای 73 درجه را ببینید. منبع: سیمانیوز