خانواده آرمان، ندای بخشش خود را از خانواده غزاله تمنا می‌کنند، مرگ و زندگی آرمان در دست پدر و مادر غزاله است.