کتک‌کاری در مناظره فوق جنجالی بین دو کاندیدا در تلویزیون