ویدئویی از سرقت تیرهای آهنی روشنایی پل نهم اهواز را ببینید.