دکتر زالی، فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونای شهر تهران گفت: آمار کنونی در مقایسه با موج سوم بسیار قابل توجه است. اکنون نسبت بستری های جدید به میزان ترخیص ۳۸ درصد است که بسیار خطرناک است.