حوادث رکنا : شکارچیان مسلح به 2 محیط بان در زنجان به دلیل انجام وظیفه شلیک کردند و آنها را به شهادت رساندند.