من در محل حادثه حضور نداشتم اما با فاصله کمی خودم را به آنجا رساندم.

این حادثه نه تنها ترور که یک جنگ تمام عیار بود