تصادف وحشتناک یک خودرو و برخورد با مردم کنار خیابان