کارآگاهان با آغاز تحقیقات جنایی و با انجام تحقیقات میدانی تصاویر دوربین مداربسته از محل جنایت را بدست آوردند که حکایت از آن داشت: یک زن و پسر جوان به سمت اتاقک کوچکی که در جلوی کارخانه بود حرکت می کنند و در ادامه پسر جوان به کمک زن تنها توانست در اتاقک قدیمی را باز کنند و وارد آنجا شوند. این مقام انتظامی گفت : در ادامه با تحقیق از شاهد ماجرا که نگهبان کارخانه بود اظهارداشت: با دیدن این صحنه در حالیکه چراغ قوه به دست داشتم به سمت اتاقک قدیمی رفتم و پشت درهای بسته از زن و پسر جوان که سرگرم کشیدن مواد مخدر بودند خواستم تا آنجا را ترک کنند اما هردو بی تفاوت به حرف هایم به کار خودشان ادامه دادند حتی آنها را تهدید کردم که ماجرا را به پلیس گزارش می کنم و برای زنگ زدن به پلیس به سمت کارخانه برگشتم.