سرقت گوشی موبایل از راننده در حال رانندگی به سرعت باد