آتش گرفتن ناگهانی موبایل در جیب پیراهن فروشنده پتو فروشی در قم