صحنه های دلخراش از به زیر گرفتن مخالفان توسط پلیس امریکا