حادثه‌ای که به خیر گذشت ؛ مار افعی که به داخل یک پراید راه یافته بود با کمک آتش‌نشانان پایگاه سیاهپوش طارم سفلا زنده‌گیری شد.